REGULAMIN ŚWIADCZENIA PŁATNYCH TREŚCI CYFROWYCH ORAZ DOSTARCZANIA TOWARÓW

 1. [Postanowienia ogólne]
Udostępniany serwis pod adresem www.timeforbusiness.tv, stanowi sklep internetowy, w ramach którego istnieje możliwość nabywania treści cyfrowych, w szczególności e-booków, kursów on-line, oraz innych towarów, na zasadach określonych w Regulaminie.  
 1. [Definicje]
Niżej zdefiniowanym pojęciom pisanym z dużej litery nadano następujące znaczenie:
 • 1. Konto – oznacza wydzieloną dla Użytkownika, który założył Konto, część Serwisu, w której może przeglądać i aktualizować swoje dane, składać zamówienia, posiadać dostęp do Treści Cyfrowych oraz wykonywać inne czynności w ramach funkcji w nim dostępnych.
 • 2. Treści Cyfrowe – oznacza treści cyfrowe, w rozumieniu Ustawy, udostępniane przez Dostawcę obejmujące w szczególności możliwe do pobrania e-booki oraz, kursów i szkolenia on-line, stanowiące treści cyfrowe w rozumieniu Ustawy.
 • 3. Towar – oznacza rzeczy oferowane w Serwisie, w szczególności książki, nie będące Treściami Cyfrowymi.
 • 4. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin serwisu określający zasady zamawiania, korzystania i dokonywania opłat za Treści cyfrowe lub Towary (rzeczy) świadczone odpłatnie przez Dostawcę.
 • 5. Serwis – oznacza sklep internetowy prowadzony na stronie internetowej pod adresem: www.timeforbusiness.tvwraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część, w ramach którego Dostawca udostępnia Treści Cyfrowe lub sprzedaje Towary.
 • 6. Użytkownik – oznacza osoba korzystająca z Serwisu.
 • 7. Dostawca – Izabela Makosz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą “TFB IZABELA MAKOSZ”, przy ul. Rymarskiej 6, 02-654 Warszawa, NIP 8981755787. Dostawca jest podmiotem świadczącym usługę Serwisu.
 • 8. Ustawa – ustawa z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta.
 
 1. [Serwis]
 • 1. Za pośrednictwem Konta Użytkownik uzyskuje dostęp do Treści Cyfrowych lub Towarów pozostających w ofercie Dostawcy.
 • 2. Dostęp do Treści Cyfrowych jest zapewniany Użytkownikom, którzy:
  • 2.1. posiadają Konto,
  • 2.2. którzy zaakceptowali Regulamin,
  • 2.3. którzy złożą oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie Treści Cyfrowych przed upływem terminu na odstąpienie od umowy oraz przyjęciu do wiadomości utraty prawa do odstąpienia od umowy,
  • 2.4. dysponują sprzętem spełniającym minimalne wymagania sprzętowe określone w niniejszym Regulaminie,
  • 2.5. dokonają płatności zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 • 3. Korzystanie z Konta wymaga:
  • 3.1. posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej,
  • 3.2. urządzenia z dostępem do Internetu z zainstalowaną przeglądarką internetową Chrome w wersji 61 lub nowszej albo Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej albo Firefox w wersji 56 lub nowszej albo Safari w wersji 11.0 lub nowszej,
  • 3.3. włączonej akceptacji plików Cookie i obsługi skryptów Java Script w używanej przeglądarce internetowej,
  • 3.4. włączonej obsługi okien wyskakujących (pop-up Windows),
  • 3.5. posiadania możliwości odtwarzania materiałów wideo, np. serwisu YouTube.com,
  • 3.6. zainstalowane aplikacje umożliwiające odczytywanie plików Adobe PDF.
 • 4. Dostawca zobowiązuje się, że Serwis i Konto będą dostępne przez co najmniej 80% czasu w skali miesiąca. Przez resztę czasu Serwis lub Konto mogą być niedostępne na przykład z powodu aktualizacji, dodawania nowych funkcji, usuwania funkcji, które się nie sprawdziły lub naprawy błędów lub awarii.
 • 5. Użytkownik nie może wykorzystywać Serwisu do innych działań niż określone w Regulaminie, w tym do obserwowania, badania i testowania funkcjonowania Serwisu lub Konta w celu poznania ich idei i zasad ani do modyfikowania w jakikolwiek sposób Serwisu lub Konta.
 • 6. Użytkownik nie może również dostarczać za pomocą Serwisu lub Konta treści bezprawnych, naruszających dobre obyczaje lub obraźliwych.
 • 7. Udostępnienie Konta osobom trzecim, wykraczające poza granice dozwolonego użytku zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wymaga odrębnej zgody Dostawcy.
 
 1. [Konto]
 • 1. W celu założenia Konta należy zarejestrować się w Serwisie. Podczas rejestracji należy podać adres e-mail (e-mail ten będzie stanowił login do Konta) i hasło. Dostawca może również wymagać podania innych danych w procesie rejestracji. Oprócz podania powyższych danych należy zaakceptować Regulamin i politykę prywatności, jeżeli taka będzie stosowana. Aktywacja Konta może wymagać ponadto potwierdzenia zgodnie z instrukcją przesłaną Użytkownikowi na jego adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
 • 2. Od momentu zakończenia rejestracji Użytkownik może korzystać z Konta. Od tego momentu Użytkownika łączy ze Dostawcą umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, w ramach której Dostawca udostępnia Użytkownikowi Konto. Umowa ta jest zawarta na czas nieokreślony. Treść tej umowy w całości określa Regulamin.
 • 3. Osoba reprezentująca osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną podczas zakładania Konta musi być uprawniona do zawarcia umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, w ramach której Dostawca udostępnia Użytkownikowi Konto.
 • 4. Użytkownik w Koncie powinien najpóźniej w momencie dokonywania zakupu uzupełnić swoje dane, dane osoby reprezentującej oraz dane adresowe.
 • 5. Użytkownik loguje się do Konta wpisując swój login (e-mail) i hasło podane przy rejestracji.
 • 6. Użytkownik musi chronić swój login i hasło i nie ujawniać ich innym osobom. Z Konta danego Użytkownika może korzystać tylko ten Użytkownik. Nie wolno Użytkownikowi udostępniać swojego Konta innym osobom, w tym innym Użytkownikom. W razie, gdyby Użytkownik miał podejrzenie, że ktoś mógł uzyskać jego login lub hasło to powinien je natychmiast zmienić.
 
 1. [Zakup]
 • 1. Użytkownik może nabyć w Serwisie produkty w nim oferowane i w tym celu powinien:
  • 1.1. wybrać Towar lub Treść Cyfrową,
  • 1.2. podać swoje dane oraz adresu do dostawy produktów;
  • 1.3. wybrać sposób zapłaty;
  • 1.4. zaakceptować zakup poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku w Serwisie.
 • 2. Użytkownik nie musi posiadać Konta w Serwisie, żeby dokonać zakupu. Jeżeli jednak Użytkownik posiada Konto w Serwisie (jest Użytkownikiem) to podczas dokonywania zakupu nie musi podawać swoich danych, danych dostawy ani danych osoby reprezentującej (jeżeli podał je wcześniej w Koncie) ale musi zalogować się do Konta.
 • 3. Ceny za poszczególne rodzaje Treści cyfrowych oraz Towarów płatnych są wyszczególnione na podstronach umożliwiających ich zamówienie. Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 • 4. Po wybraniu określonej (płatnej) Treści cyfrowej lub Towaru, Użytkownik zostanie przekierowany na stronę z podsumowaniem transakcji.
 • 5. Zamówienie Treści cyfrowych lub Towarów uważa się za skutecznie złożone, z chwilą kliknięcie odpowiedniego przycisku w Serwisie i w tym momencie dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych lub umowy sprzedaży Towaru. Użytkownik otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia i zawarcia umowy na adres e-mail podany w trakcie procedury tworzenia Konta.
 • 6. z chwilą kliknięcie odpowiedniego przycisku w Serwisie Użytkownik zostanie automatycznie przeniesiony na stronę partnera odpowiedzialnego za obsługę płatności. Użytkownik zobowiązany jest dokonać zapłaty w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy. Brak zapłaty w tym terminie spowoduje anulowanie zamówienia o czym Użytkownik zostanie poinformowany przez e-mail.
 • 7. Wszelkie płatności mogą być dokonane wyłącznie za pomocą sposobów wskazanych w Serwisie.
 • 8. W przypadku Użytkownika będącego przedsiębiorcą, akceptuje in wystawianie i przesyłanie przez Dostawcę faktur w postaci elektronicznej. Faktury te będą przesyłane na adres e-mail Użytkownik podany podczas rejestracji. Kupujący może w każdym momencie cofnąć zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej przesyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail Dostawcy.
 
 1. [Dostawa oraz dostęp]
 • 1. Dostawa Towarów jest realizowana na adres podany przez Użytkownika w Koncie, a jeżeli Użytkownik nie ma Konta to na adres podany podczas dokonywania zakupu.
 • 2. Dostawa jest realizowana w ciągu do 2 dni od daty otrzymania przez Dostawcę potwierdzenia zapłaty ceny nabywany Towar za pośrednictwem kuriera lub w inny sposób, wskazany w Serwisie.
 • 3. Po uzyskaniu dostępu do Konta Użytkownik uzyskuje nieograniczony w czasie dostęp do wybranych Treści cyfrowych i możliwość ich odtwarzania. Dodatkowo ma i ma możliwość ich nieograniczonego pobierania.
 • 4. Koszty dostawy są wskazane każdorazowo w Serwisie przed dokonaniem zakupu.
 • 5. Jeżeli Użytkownik jest przedsiębiorca to z chwilą wydania jemu Towaru przechodzi na Użytkownika niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu.
 • 6. Dostawca może umożliwić osobisty odbiór Towaru. W takim przypadku Użytkownik będzie mógł odebrać Towar w miejscu wskazanym przez Dostawcę w Serwisie.
 
 1. [Odstąpienie od umowy]
 • 1. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.
 • 2. Zgodnie z art. 38 pkt 13 Ustawy Użytkownikowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • 3. W przypadku Treści Cyfrowych, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas procedury ich zamawiania, Użytkownik może oświadczyć, iż wyraża zgodę na aktywowanie dostępu do Treści Cyfrowych natychmiast po dokonaniu zamówienia i zawarciu umowy, co spowoduje natychmiastowy dostęp do danych Treści Cyfrowych i utratę prawa odstąpienia od umowy. Utrata prawa do odstąpienie dotyczyć będzie wyłącznie Treści Cyfrowych.
 • 4. W przypadku umowy sprzedaży Towarów, Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.
 • 5. Jeżeli Użytkownik nie utraci prawa do odstąpienia od umowy wskutek udzielenie zgody, o której mowa w punkcie 7.3 powyżej, lub umowa dotyczy Towaru, Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru przez Użytkownika lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 • 6. W celu skorzystania z prawa odstąpienia o którym mowa w punkcie 7.5 powyżej, należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu na adres Dostawcy. Użytkownik może posłużyć się formularzem – wzorem odstąpienia od umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • 7. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z punktem 7.5 powyżej, umowę tę uważa się za niezawartą, zaś Dostawca zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania od oświadczenia o odstąpieniu.
 • 8. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez użyte przez Użytkownika, chyba że wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Użytkownik nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jeżeli Dostawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Użytkownika, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • 9. Jeżeli Użytkownik wybrał sposób dostarczenia rzeczy (Towarów) inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Dostawcę, Dostawca nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
 • 10. Użytkownik ma obowiązek zwrócić rzecz (Towar) Dostawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez niego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Dostawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Użytkownik ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Dostawca zgodził się je ponieść.’
 • 11. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 
 1. [Kontakt]
 • 1. Dostawca będzie się kontaktował z Użytkownikiem przesyłając wiadomość na podany w Koncie adres e-mail, natomiast Użytkownik może kontaktować się z Dostawcą przesyłając wiadomość na adres email: timeforbusinestv@gmail.com
 • 2. Dane podawane przez Użytkownika muszą być prawdziwe i nie mogą naruszać praw inny osób.
 • 3. Dostawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Użytkownika np. w drodze kontaktu telefonicznego.
 • 4. W razie zmiany danych Użytkownika, jest on zobowiązany niezwłocznie zaktualizować te dane za pośrednictwem odpowiednich funkcji w Koncie, nie później jednak niż w terminie 7 dni. Do czasu aktualizacji danych Dostawca przesyła wiadomości do Użytkownika na dotychczas podany adres e-mail, telefonuje na dotychczasowy numer telefonu oraz dostarcza produkty na dotychczasowy adres do dostaw.
 
 1. [Reklamacje]
 • 1. Użytkownik może składać reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu, Konta lub związane z Towarami lub Treściami Cyfrowymi na adres siedziby Dostawcy, w formie pisemnej, z dopiskiem “reklamacja”, lub przesyłając wiadomość elektroniczną na adres e-mail [_timeforbusinestv@gmail.com].
 • 2. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika oraz zawierać zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego reklamację wraz z jej uzasadnieniem.
 • 3. Dostawca rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres e-mail Użytkownika. W bardziej skomplikowanych przypadkach Dostawca może kontaktować się z Użytkownikiem żeby uzyskać dodatkowy opis problemu.
 • 4. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji m.in. poprzez złożenie wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. Istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 
 1. [Blokada Konta]
 • 1. Dostawca może zablokować Konto Użytkownika w razie, gdy będzie mieć uzasadnione podstawy do uznania, że osoba nieuprawniona próbuje wykorzystać Konto Użytkownika. O blokadzie Dostawca poinformuje Użytkownika przesyłając wiadomość na jego adres e-mail.
 • 2. Blokada może zostać również nałożona na wniosek Użytkownika. W tym celu Użytkownik musi wysłać wiadomość na adres e-mail Dostawcy.
 • 3. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z blokadą lub chce zdjąć blokadę musi wysłać wiadomość na adres e-mail timeforbusinestv@gmail.com, po otrzymaniu której Dostawca wyjaśni sytuację i przywróci możliwość korzystania z Konta lub przekaże Użytkownikowi co musi zrobić, żeby przywrócona została taka możliwość. Dostawca może również samodzielnie zdecydować o zdjęciu blokady.
 
 1. [Zamknięcie Konta]
 • 1. Użytkownik może w każdym czasie zwrócić się, w formie mailowej na adres timeforbusinestv@gmail.com z prośbą o usunięcie własnego Konta. Dostawca zobowiązuje się do usunięcia Konta w ciągu czternastu dni. Taka prośba Użytkownika oznacza wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w ramach której Dostawca udostępnia Użytkownikowi Konto oraz umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych.
 • 2. Dostawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, w ramach której udostępnia Użytkownikowi Konto, oraz umowę o dostarczanie Treści Cyfrowych. W przypadku Użytkowników będących konsumentami Dostawca może to jednak zrobić tylko z ważnego powodu, za który uważa się wyłącznie jeden z poniższych powodów:
  • 2.1 jeżeli Użytkownik wykorzysta lub spróbuje wykorzystać Serwis do popełnienia przestępstwa,
  • 2.2 jeżeli Użytkownik będzie zalegał przez 30 dni z zapłatą wobec Dostawcy kwoty wynoszącej co najmniej 200 zł i pomimo otrzymania ponaglenia nie ureguluje tej kwoty w całości w terminie kolejnych 14 dni od otrzymania ponaglenia,
  • 2.3 Dostawca postanowił zamknąć Serwis.
 • 3. Oświadczenie o wypowiedzeniu Dostawca wyśle na adres e-mail Użytkownika. Umowa ustaje z upływem 30 dni od momentem otrzymania przez Użytkownika tego oświadczenia. Od tego momentu Użytkownik nie może korzystać z Konta.
 
 1. [Zmiana regulaminu]
 • 1. Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z co najmniej jednego ważnego powodu, za które strony uważają:
  • 1.1 wydanie orzeczenia sądu powszechnego lub wydanie decyzji, zalecenia, rekomendacji lub innego wiążącego Dostawcę aktu przez organ administracji publicznej, skutkujący koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie,
  • 1.2 zmiana stanu prawnego skutkująca koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie,
  • 1.3 wprowadzenie nowych produktów lub usług, przy czym zmiana Regulaminu może dotyczyć jedynie wprowadzenia postanowień lub zmiany postanowień związanych z tymi produktami lub usługami, korzystanie z nich nie będzie dla Użytkownika obowiązkowe, a niekorzystanie nie będzie wiązało się dla Użytkownika z kosztami,
  • 1.4 poprawa przez Dostawcę istniejących funkcji, produktów lub świadczonych usług w celu zwiększania poziomu bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych lub polepszenia użyteczności udostępnianych funkcji, produktów lub usług świadczonych przez Dostawcę, przy czym zmiana Regulaminu może dotyczyć jedynie wprowadzenia postanowień lub zmiany postanowień związanych z tymi funkcjami, produktami lub usługami,
  • 1.5 rezygnacja z niektórych funkcji, produktów lub usług lub zmiana istniejących funkcji, produktów lub usług świadczonych przez Dostawcę ze względu na dalszą niemożność świadczenia danej usługi w dotychczasowej formie lub udostępniania funkcji w dotychczasowej formie lub oferowania produktu, spowodowaną wycofaniem usługi, produktu lub funkcji z oferty Dostawcy albo ustaniem umowy Dostawcy z podmiotem, z którego usług Dostawca korzystał, świadcząc daną usługę lub udostępniając daną funkcję lub oferując produkt, przy czym zmiana Regulaminu może dotyczyć, jedynie wprowadzenia, usunięcia lub zmiany postanowień związanych z tymi funkcjami, produktami lub usługami,
  • 1.6 konieczność doprecyzowania postanowień Regulaminu lub wprowadzenia zmian redakcyjnych, które nie będą miały niekorzystnego wpływu na treść praw i obowiązków Użytkowników.
 • 2. Dostawca poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu i o dacie wejścia w życie zmienionego Regulaminu przesyłając stosowną wiadomość na adresy e-mail Użytkowników.
 • 3. Zmiany Regulaminu obowiązują Użytkowników od terminu określonego przez Dostawcę, nie krótszego niż 14 dni kalendarzowych od poinformowania Użytkowników o zmianie, chyba że w tym termin Użytkownik wypowie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Okres wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną wynosi 2 dni. Wypowiedzenie należy przesłać na adres e-mail timeforbusinestv@gmail.com .Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oznacza jednocześnie wypowiedzenie umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych. Jeżeli Użytkownik nie wypowie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przed upływem 14 dni od dnia poinformowania Użytkownika o zmianach, przyjmuje się, że wyraża zgodę na zmiany.
 
 1. [Dane osobowe]
 • 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej “RODO”) informuję, że Administratorem danych osobowych Użytkowników pozyskanych w serwisie dostępnym pod domeną timeforbusiness.tv (dalej “Serwis”) jest Dostawca, czyli Izabela Makosz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą “TFB IZABELA MAKOSZ”, przy ul. Rymarskiej 6, 02-654 Warszawa, NIP 8981755787 (dalej także: “Administrator”).
 • 2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych należy kontaktować się pod adresem e-mail timeforbusinesstv@gmail.com lub pisemnie na adres: TFB Izabela Makosz, ul. Rymarska 6, 02-654 Warszawa.
 • 3. Dane osobowe pozyskane w Serwisie, głównie za pośrednictwem formularzy przetwarzane są:
  • 3.1 w celu rejestracji w Serwisie i założenia konta, jak również świadczenia innych usług (wykonywania umowy) oraz komunikacji.
  • 3.2 w celu przesyłania Użytkownikowi marketingowych informacji handlowych Administratora lub partnerów Administratora uczestniczących w świadczeniu usług przez Administratora w oparciu o prawnie uzasadniony interes. Stosujemy politykę zrównoważonego marketingu w oparciu o analizę uzasadnionego interesu.
  • 3.3 w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów
  • 3.4 w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu
  • 3.5 w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych Użytkowników, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o Użytkownikach, analizy finansowej naszej spółki itp.) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu.
 • 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale bez nich nie możliwe jest świadczenie usług.
 • 5. Dane osobowe przetwarzane dla potrzeb świadczenia usług są przechowywane nie dłużej niż przez 6 lat od końca takiego roku kalendarzowego (5 lat na przedawnienie plus 1 rok na zapas na wszelki wypadek taki jak niedoręczona korespondencja).
 • 6. Dane osobowe przetwarzane w celu przesyłania marketingowych informacji handlowych będą przechowywane aż do momentu wniesienia sprzeciwu przez Użytkownika.
 • 7. Użytkownikowi przysługują następujące prawa: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania swoich danych, żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu względem przetwarzania danych, przenoszenia danych. W celu wykonania wyżej wymienionych praw, należy skontaktować się mailowo pod adresem e-mail timeforbusinesstv@gmail.com lub pisemnie na adres: TFB Izabela Makosz, ul. Rymarska 6, 02-654 Warszawa.
 • 8. W razie wątpliwości odnośnie przetwarzania danych osobowych, Użytkownik jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • 9. Przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane do takich kategorii odbiorców jak: podwykonawcy (np. firma IT, księgowi, agencja marketingowa), oraz partnerze, czyli firmy, z którymi współpracujemy świadcząc lub łącząc usługi z obszaru ochrony danych osobowych.
 
 1. [Postanowienia końcowe]
 • 1. Prawem właściwym jest prawo polskie i zgodnie z jego przepisami winny być interpretowane postanowienia Regulaminu.
 • 2. Użytkownik ponosi koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, w szczególności z sieci telekomunikacyjnej, według taryfy swojego operatora.
 • 3. Jeżeli którykolwiek z punktów Regulaminu stanie się z jakichkolwiek przyczyn nieważny lub nieskuteczny, pozostaje to bez wpływu na ważność i skuteczność pozostałych punktów Regulaminu.
 • 4. Dostawca informuje, że:
  • 4.1 nie stosuje kodeksów etycznych ani kodeksu dobrych praktyk,
  • 4.2 nie pobiera od Użytkownika kaucji ani nie żąda udzielania innych gwarancji finansowych.
  • 4.3 Językiem porozumiewania się jest język polski.